Logo Kepware - hlavička

Všeobecné obchodní podmínky
Zásady zpracování osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávka

Objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu a vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem nebo faxem. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Způsob placení

Zaplacení objednaného zboží je v případě prvního nákupu nového zákazníka možné na proforma fakturu, případně na fakturu (dle dohody). Pro další nákupy je možné dodávat zboží na fakturu nebo na dobírku, záleží na platební morálce nebo dohodě. Po objednání zboží v našem obchodě obdržíte e-mail se všemi údaji pro uskutečnění platby (proforma faktura). Zboží je obvykle vyexpedováno do 2–10 dnů od okamžiku připsání částky na náš bankovní účet. Fakturu za objednávku zasíláme spolu se zásilkou na adresu doručení.

 

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

Vrácení zboží do 14 dnů

Dle zákona č. 367/2000 má kupující právo zboží vrátit do 14 dnů od doručení. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Zboží musí být v původním obale, nepoužité, se všemi náležitými doklady (záruční list, návod na použití, kopie faktury). Jakmile nám bude zboží doručeno, překontrolujeme jeho stav, poté vám budou vráceny peníze ve lhůtě 15 dnů.
Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy.

V případě požadavku na vrácení zboží nás kontaktujte a individuálně dohodneme způsob vrácení zboží:

zboží zasílané poštou můžete poslat zpět – doporučujeme poslat jako Obchodní balík České pošty nebo DPD, neposílejte však na dobírku.
Upozornění: Poplatek za změnu fakturačních údajů na již vystavených dokladech činí 200 Kč (vč. DPH).

Ochrana údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát přijímat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Případné spory mezi FOXON s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak FOXON s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na FOXON s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Závěrečné ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností FOXON s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.foxon.cz.

Provozovatel internetového obchodu FOXON s.r.o.

FOXON s.r.o.
Česká 615/25
463 12 Liberec
Česká republika

Tel: +420 484 845 555
Fax: +420 484 845 556

IČ: 27358917
DIČ: CZ27358917

Číslo účtu: 993001349/0800
Česká spořitelna a.s., Liberec

Zásady zpracování osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost FOXON s.r.o., IČ 27358917 se sídlem Česká 615/25, Liberec, 463 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25820 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Česká 615/25, Liberec 25 – Vesec, 463 12
  e-mail: foxon@foxon.cz
  telefon: (+420) 488 588 746

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Stakovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů (kontaktní údaje) E-mailová komunikace, kontaktní formulář, telesales Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek, kontaktního formuláře, telesales Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé, webové stránky
Souhlas Marketing a propagace webu E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory Formulář pro newsletter Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
Souhlas Cílená reklama (retargeting) Po dobu max. 38 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu Zobrazení určitých stránek na webu Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook, Youtube)
Souhlas Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie) Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty Google Analytics

V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
Se všemi příjemci osobních údajů má správce uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu.
Google US Analýza chování na webu, online reklama v síti AdWords a Google Analytics
Seznam.cz CZ Online reklama v síti Sklik
Microsoft US CRM system
Prestashop US Platforma pro vedení webových stránek
Joomla US Platforma pro vedení webových stránek
MailChimp US E-mail marketing
Bookeo AUS Rezervace školení a akcí
LinkedIn US Online marketing
Facebook US Online marketing
Twitter US Online marketing
Česká pošta CZ Expedice objednávek
TNT CZ Expedice objednávek
UPS CZ Expedice objednávek
Schenker CZ Expedice objednávek
Paypal US Online platba Paypal

VII. Cookies

 1. Při návštěvě našich webových stránek správce zpracovává vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání webových stránek zákazníky.
 1. Pokud si zákazník nepřeje soubory cookies přijímat, může v nastavení svého internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku počítače vymazat, zablokovat příjem a může také nastavit, aby byl před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněn.

VIII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě  omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce, uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že kosobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Napište nám

Napište nám

Formulář jste odeslali úspěšně.

Prosím vydržte, do dvou pracovních dnů
se vám z FOXONu ozveme.